Met Alii beter en sneller de doelen uit het integraal zorgakkoord halen

De ggz staat voor aanzienlijke uitdagingen. De vraag naar zorg groeit terwijl er een tekort is aan zorgprofessionals. Om te voorkomen dat de ggz onder nog hogere druk komt te staan en om de kwaliteit van de zorg te waarborgen voor de toekomst, moet er ingegrepen worden.
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) schetst de richting om deze uitdagingen aan te pakken en zo de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken.


Het akkoord richt zich op het bieden van passende zorg. “Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Passende zorg is daarmee ook arbeidsbesparende zorg en moet passen binnen de beschikbare mensen en middelen.” Het bieden van passende zorg vraagt om effectieve regionale samenwerking, een goede aansluiting tussen het Sociaal Domein, de huisartsenzorg en de ggz, aandacht voor gezond leven en preventie, ontzorging van zorgprofessionals, digitalisering en slimme gegevensuitwisseling in de zorg.

In dit whitepaper leggen we uit hoe het gebruik van het Alii platform bijdraagt aan het bieden van passende zorg.

Het Alii platform combineert actuele medische kennis uit diverse (wetenschappelijke) bronnen en maakt deze direct toepasbaar in het behandelproces. Alii vertaalt samen met haar partners wetenschappelijke informatie en medische ontwikkelingen naar praktische knowhow en relevante kennis voor individuele behandeling. De kennis op het Alii platform is makkelijk doorzoekbaar, praktisch op de behandeling gericht en wordt visueel prettig gepresenteerd. Het Alii platform is heel toegankelijk en als gewenst te ontsluiten vanuit het elektronisch patiëntendossier.

 

Actuele kennis als basis voor betere zorg.

Met vooraanstaande specialisten en autoriteiten vertaalt Alii de nieuwste wetenschappelijke inzichten in actuele kennissets waarvoor richtlijnen en zorgstandaarden als basis dienen. Deze kennissets tonen gespecialiseerde medische informatie in prettige flowcharts en interactieve beslismodellen. De bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing is met één klik terug te vinden. De kennissets worden doorlopend geactualiseerd, waardoor behandelopties altijd up-to-date zijn. Alii kan deze kennissets op maat maken voor elke organisatie. Zo helpt het Alii platform om de specifieke visie van een organisatie in de praktijk te brengen. Het Alii platform maakt dat professionals vaker iets opzoeken, omdat het zo makkelijk is. En dat is een bewezen factor voor hogere kwaliteit.

 

Persoonlijke geneeskunde mogelijk maken.

Het Alii platform ontsluit grote hoeveelheden complexe medische kennis. Het is eenvoudig om hieruit de best passende behandelingen te selecteren op basis van patiëntkenmerken en -voorkeuren. Zo maakt Alii gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk zonder extra werkdruk voor zorgprofessional.

 

De patiënt betrekken bij het selecteren van behandelingen.

Het platform is zo toegankelijk ontworpen dat patiënten graag meekijken. Door de patiënt te betrekken tijdens het doorlopen van de interactieve keuzehulp kan de zorgprofessional samen met de patiënt de best passende zorg selecteren. Verhoogde betrokkenheid van patiënten maakt behandelingen effectiever. Uiteraardzijn er ook situaties waarin de patiënt zelf aan de slag kan met een interactieve keuzehulp, zodat gezond leven en preventie passend aangeboden kan worden.

 

Zorgtaken beter verdelen.

Met het Alii platform wordt het delen van kennis tussen professionals en instellingen eenvoudiger. Zorgteams worden collectief intelligenter en professionals krijgen via het platform sneller nieuwe inzichten. Zo vergroten de kennissets het inzicht en de handelingsbekwaamheid van zorgmedewerkers. Via het platform kunnen specialisten en leidinggevenden op afstand via de inhoud heldere richting en sturing geven, zonder zelf direct bij de uitvoering betrokken te hoeven zijn.

 

Patiëntgegevens delen en benutten.

Alii kan uitstekend worden geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit maakt het mogelijk om de benodigde patiëntgegevens direct te benutten bij de overweging van de behandelopties. Beslissingen over gekozen behandeling worden ook weer teruggekoppeld naar het EPD. Dit vermindert de administratieve lasten en verbetert de overdracht van belangrijke informatie tussen zorgprofessionals.

 

Wachtlijsten voorkomen door betere regionale samenwerking.

Optimale samenwerking binnen zorgnetwerken is van cruciaal
belang om wachtlijsten te verminderen en te voorkomen. Voor Alii begint dit met het creëren van duidelijke zorginhoudelijke
afspraken – wie doet wat op welk moment voor de patiënt? Dit is kennis. Het goed organiseren van kennis binnen een zorginstelling maakt effectief beheer van de instroom, doorstroom, uitstroom en overdracht van patiënten mogelijk. Door zorg- en ondersteuningsvragen effectief te matchen met het juiste zorgaanbod – op de juiste plaats – worden patiënten optimaal over de bestaande aanbieders in een regionaal zorgnetwerk verdeeld. Zo’n gecoördineerde aanpak leidt tot een vermindering van wachtlijsten en passende zorg.

Alii kennissets voor Passende Zorg en Kwaliteit

Akwa ggz Keuzehulp. Deze keuzehulpen maken zorgstandaarden toegankelijk en praktisch toepasbaar voor professionals, waardoor zij ondersteund worden in het maken van evidence-based behandelkeuzes. Door integratie in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) worden administratieve lasten verminderd en wordt een efficiënte gegevensuitwisseling bevorderd, wat leidt tot een hogere kwaliteit en efficiëntie van behandelingen. Door de keuzehulpen aan te passen aan de lokale context en de specifieke kenmerken van ggz-instellingen, bevorderen ze een uniforme benadering van zorg die is afgestemd op regionale behoeften. Dit is de basis voor de samenwerking tussenzorgaanbieders en de samenwerking tussen ggz-professionals, huisartsen en het sociaal domein.

Suïcide Preventie Toolkit. Een digitaal ondersteunend hulpmiddel, gebaseerd op richtlijnen en de laatste wetenschappelijke
studies, dat ggz-professionals helpt in het gesprek met (mogelijk) suïcidale patiënten. De toolkit verbetert de aanpak van
professionals en maakt een efficiënt hergebruik van data mogelijk. Mogelijke handelingsverlegenheid wordt verlaagd en
ondersteuning van standaardisatie wordt vergroot.

Parnassia Groep Medicatieprotocollen. Deze kennisset geeft toegang tot actuele medicatieprotocollen voor volwassenen en jeugd, gebaseerd op de richtlijnen en aangevuld met de nieuwste literatuur en praktijkstandaarden. De integratie van deze protocollen in het EPD en voorschrijfsysteem, samen met de mogelijkheid tot personalisatie en updates, zorgt voor een actuele en efficiënte gegevensuitwisseling binnen de ggz. Deze protocollen bevorderen een veilig en effectief medicatiebeleid en verminderen de administratieve lasten door integratie in het EPD. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals door hen te voorzien van de meest actuele kennis en richtlijnen.

Triage Tools. Deze kennisset biedt uitgebreide ondersteuning voor het volledige proces van het eerste contact met een burger tot aan de zorgverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het centrale principe is positieve gezondheid, waarbij de focus ligt op het optimaliseren van zorgnetwerken door efficiënte matching van zorgvragen met het juiste zorgaanbod. Dit resulteert in een verbeterde samenwerking tussen zorgverleners, vermindert de druk op zorgpunten in de regio en verkort wachtlijsten dankzij het gebruik van digitale portals en slimme verwijzingssystemen. Dit zorgt voor een betere afstemming van de zorg op de individuele behoeften van de patiënt.

Akwa ggz Behandelevaluatie. Een digitaal instrument dat de samenwerking tussen behandelaar en patiënt ondersteunt bij het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van de voortgang. De integratie met het EPD en het gebruik van digitale (ROM) vragenlijsten bevordert de digitalisering binnen de ggz, ondersteunt een efficiënte gegevensuitwisseling en draagt bij aan een verbeterde door- en uitstroom van patiënten.

Conclusie.

Alii is een essentiële partner in het realiseren van de IZA-ggz-doelstellingen. Onze instrumenten verbeteren niet alleen de toegang tot en kwaliteit van zorg en ondersteuning, maar versterken ook de samenwerking tussen ggz en gemeentelijke gezondheidsprogramma’s.
Samenwerking met Alii stelt ggz-instellingen in staat een significante bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezond leven, het voorkomen van psychische problemen binnen de gemeenschap en een toekomstbestendige zorg.

Menu